Main menu

Obrony prac dyplomowych w KPSS

29 maja 2015 r. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza odbyły się obrony prac dyplomowych studentów szóstego semestru kierunku pracownik socjalny.

Tegoroczne prace poruszały kwestie bezrobocia, wykluczenia społecznego i alkoholizmu, z którymi nasz region zmaga się od lat. Ponadto, projekty koncentrowały się na problemach dotykających osoby starsze, niepełnosprawne intelektualnie, samotne, bezrobotne i będące ofiarami przemocy domowej.

Zgłoszone przez słuchaczy projekty instytucjonalne prezentowały praktyczne rozwiązania dla problemów socjalnych naszego regionu. Były to m.in. projekty utworzenia:
– świetlicy środowiskowej we wsi Krasna w województwie Świętokrzyskim,
– świetlicy dla Seniora w Skarżysku-Kamiennej,
– świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystających z pomocy GOPS w Gminie Bliżyn,
– grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy domowej “Zatrzymaj przemoc”,
– grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet w gminie Jastrząb,
– Klubu Seniora w miejscowości Koćmierzów,
– Klubu Seniora “Bądźmy aktywni” w Rzepinie,
– placówki dziennego wsparcia dla seniorów z gminy Bliżyn,
– dziennego domu pobytu dla seniorów w Starachowicach,
– ogrzewalni w Ostrowcu Świętokrzyskim,
– portalu internetowego o charakterze społecznościowym skierowanego do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym zamieszkałej w gminie Jastrząb,
– ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą domową z terenu gminy Białobrzegi,
– punktu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla młodzieży gimnazjalnej dotkniętej problemem narkomanii w Skarżysku-Kamiennej.

Powstały także projekty indywidualne, które skupiały się głównie na pomocy rodzinie:
– wieloproblemowej z dominującym problemem uzależnienia od alkoholu,
– niepełnej z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz bezrobociem,
– rozłączonej z problemem alkoholowym matki,
– wychowującej dziecko niepełnosprawne,
– z problemem alkoholizmu i bezrobocia.

Do obrony przystąpiło 21 słuchaczy uzyskując oceny bardzo dobre i dobre. Cztery prace uzyskały wyróżnienie Komisji Egzaminacyjnej.

wplp_post_views_count:
157
Skip to content