Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Geneza szkoły sięga roku 1961. Pierwsza, uroczysta inauguracja roku szkolnego nastąpiła 1 września 1961 r. Naukę w nowo otwartej placówce rozpoczęło 27 słuchaczek.

>Zobacz księgę jubileuszową przygotowaną na obchody 50-lecia istnienia placówki
Zobacz pokaz multimedialny zaprezentowany podczas jubileuszu 50-lecia szkoły

W tym czasie na terenie województwa kieleckiego istniały tylko 2 szkoły pielęgniarskie (jedna w Kielcach otwarta w 1948 r. i druga w Radomin założona w 1958 r.), natomiast zapotrzebowanie na pielęgniarki było ogromne. W samym regionie świętokrzyskim brakowało około 350 pielęgniarek. Ponadto budowano nowe szpitale w Radomiu, Opocznie, Busku, Morawicy i Krychnowicach. Także otwarty w 1959 r. szpital w Skarżysku-Kamiennej nie posiadał jeszcze pełnej kadry pielęgniarskiej. W tej sytuacji wytypowano Skarżysko-Kamienną do zorganizowania nowej szkoły.

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach powziął uchwałę, na mocy której została zorganizowana w Skarżysku-Kamiennej dwuletnia Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa dla kandydatek legitymujących się świadectwem dojrzałości. Otwarcia szkoły dokonała założycielka, a zarazem pierwsza jej dyrektorka mgr Leokadia Nowak, która stanowisko to piastowała do 1971 r.

W pierwszym roku istnienia szkoły, oprócz dyrektorki, pracowały trzy nauczycielki zawodu: Anna Nowak, Barbara Paciej i Zofia Szkudlarek. Od września 1962 r. do grona pedagogicznego dołączyły cztery nauczycielki, a wśród nich panie Maria Ponikowska-Żmijewska i Cecylia Kasprzyk (późniejsza dyrektorka), które w tej placówce pracowały aż do końca swojej pracy zawodowej.

Dużą pomoc w organizowaniu bazy szkolenia praktycznego okazały: Instruktorka Miejska Pielęgniarek (w późniejszym czasie Naczelna Pielęgniarka ZOZ) Halina Cieślikiewicz, przełożona pielęgniarek Szpitala Miejskiego, pani Zofia Michalecka, oraz pielęgniarki przełożone z lecznictwa otwartego i przemysłowego wraz z pielęgniarkami oddziałowymi.

W czasie 45 lat istnienia kilkakrotnie zmieniało się kierownictwo szkoły. Od 1.11.1971 r. funkcję dyrektorki objęła mgr Magdalena Stefańska i pełniła ją do 31.08.1975 r. Następną dyrektorką była mgr Cecylia Kasprzyk w okresie od 1.09.1975 r. do 31.08.1990 r. Kolejnym dyrektorem urzędującym od 1.09.1990 r. do 31.08.2007 r. była mgr Zofia Biernacka. Zaś od 1.09.2007 r. do chwili obecnej funkcję tę sprawuje mgr Danuta Latos.

Znaczącą rolę w rozwoju szkoły i budowaniu jej prestiżu w środowisku odegrały zakłady opiekuńcze. Do czerwca 1972 r. funkcję opiekuna szkoły sprawowała Fabryka Obuwia „Fosko”. Zakład z ten z okazji 10-lecia istnienia szkoły ufundował sztandar, który do dziś uświetnia ważne uroczystości szkolne. Drugim opiekunem szkoły (od sierpnia 1972 r. do 1990 r.) było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej.

W pierwszych latach szkoła mieściła się w budynku Szpitala Miejskiego. Internat zaś przez pierwszy rok znajdował się w budynku przy ulicy Żeromskiego, a następnie został przeniesiony do budynku żłobka na Górnej Kolonii. W 1964 r. szkołę z pomieszczeń szpitala przeniesiono do budynku Zakładowego Lecznictwa Zapobiegawczego (ZLZ) przy ulicy Ekonomii 5. W lipcu 1973 r. po wyremontowaniu i adaptacji budynku byłego żłobka przy ulicy Armii Ludowej 124 (obecnie Legionów 124), przeznaczono go w całości na szkołę i internat. Budynek ten stanowi siedzibę szkoły do chwili obecnej.

Początkowo warunki do prowadzenia zajęć szkolnych były bardzo skromne. Mimo tych trudności w 1962 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Asystentek Pielęgniarskich dla absolwentek szkół podstawowych. Nauka w szkole trwała 2 lata. Zajęcia odbywały się w świetlicy Zakładu Lecznictwa Zapobiegawczego, w szpitalu, a przedmioty ogólnokształcące w LO nr 3. Szkoła trwała do 30 lipca 1968 r. i wykształciła 168 asystentek pielęgniarskich. Od 1.09.1970 r. utworzono jednoroczną Państwową Szkołę dla Asystentek Pielęgniarskich po maturze. Ta szkoła trwała do 1978 r.

Na przestrzeni lat szkoła była bazą do organizowania różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych i egzaminów, np. dla młodszych pielęgniarek, egzaminy na pomoc dentystyczną i asystentkę pielęgniarską, kursy dla sióstr pogotowia PCK PKPS. Z tych form kształcenia skorzystało ponad 1000 osób.

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami. W procesie dydaktyczno-wychowawczym ogromną rolę odegrały organizacje młodzieżowe. Do najważniejszych należy zaliczyć: Samorząd Uczniowski, Koło Zainteresowań Zawodem, Szkolne koło PCK i związany z nim Klub HDK.

Słuchaczki szkoły zajmowały czołowe miejsca w Olimpiadach Pielęgniarskich na szczeblu wojewódzkim, a 5 spośród nich uczestniczyło w eliminacjach centralnych. Były to: Joanna Szałkiewicz (1970 r.), Anna Duda (19974 r.), Grażyna Sitek (1976 r.), Alina Gałczyńska (1977 r.), Maria Wiśniewska (1978 r.).

Młodzież osiągała również znaczące sukcesy w konkursach z zakresu „Oświaty zdrowotnej” (1971 r. – I miejsce, 1976 r. – II miejsce na szczeblu wojewódzkim) oraz „Promocji zdrowia i zapobiegania chorobom” (q 1995 r. film „Kwiat maku” zdobył III miejsce w województwie i IX w eliminacjach ogólnopolskich).

Na koncie sukcesów odnotować należy również osiągnięcia sportowe młodzieży w siatkówce, piłce ręcznej i tenisie stołowym.

Sukcesem wychowawczym szkoły jest aktywna i szeroka działalność Koła PCK i związanego z nim Klubu HDK.. Młodzież szkolna oddała honorowo ponad 150 litrów krwi. Członkowie koła PCK pracowali na rzecz środowiska w zakresie opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, realizowali szkolenia sanitarne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów szkół podstawowych. Szkoleniami tymi objęto ponad 3 tysiące uczniów.

Wyrazem społecznej wrażliwości i zaangażowania było ufundowanie przez młodzież, nauczycieli i pracowników administracji dwóch książeczek mieszkaniowych dla wychowanej Domu Dziecka w Skarżysku-Kamiennej.

Dzień 12 maja 1988 r. był dniem szczególnym. Medyczne Studium Zawodowe w Skarżysku-Kamiennej otrzymało imię prof. dr. Mieczysława Michałowicza. Patronem został wybitny lekarz pediatra, społecznik i człowiek, który całe swoje życie poświęcił służbie chorym i pokrzywdzonym, a wartości, którym hołdował, pozostają uniwersalne i ciągle aktualne.

Medyczne Studium Zawodowe im. M. Michałowicza na stałe wpisało się w środowisko naszego miasta i regionu. Jego tradycje znalazły pozytywny oddźwięk w środowisku medycznym. Studium systematycznie zasilało kadrami pielęgniarskimi liczne placówki służby zdrowia nie tylko na Kielecczyźnie, ale także w innych regionach kraju, nawet za granicą. Liczba naszych absolwentów pielęgniarstwa w okresie istnienia szkoły wynosi 2448 osób.

Wielu naszych absolwentów zajmuje kierownicze stanowiska w różnych placówkach służby zdrowia. Liczna grupa ukończyła studia pielęgniarskie na poziomie licencjackim, magisterskim, lub studia lekarskie.

Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowała rezygnację z obowiązującej wcześniej zasady pełnego zatrudnienia. Zakłady pracy, w tym zakłady opieki zdrowotnej, w coraz większym stopniu ograniczały liczbę zatrudnionych pracowników. Nasze absolwentki coraz częściej pozostawały bez pracy. W tej sytuacji Medyczne Studium Zawodowe zakończyło swoją działalność w 2001 r. W tym samym roku na bazie Studium powstała Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza. Początkowo szkoła kształciła młodzież w zawodzie „pracownik socjalny”.

Duża grupa ludzi potrzebuje pomocy i wsparcia instytucji opiekuńczych, oraz zatrudnionych tam specjalistów. Często rodzina nie jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby i rozwiązać problemy osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle lub psychicznie chorych. Od 2002 r. rozpoczęto kształcenie młodzieży w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca – są to zawody ukierunkowane na sprawowanie opieki i niesienie pomocy człowiekowi w różnym wieku, które wymagają interdyscyplinarnej wiedzy i wielu specyficznych umiejętności. W zawodach społecznych szkoła wykształciła już ponad 200 absolwentów.

Szkoła identyfikuje się z wartościami, które uznawał w swoim życiu i w pracy jej patron profesor Mieczysław Michałowicz. We wszystkich dziedzinach działalności kieruje się zasadą holistycznego postrzegania człowieka i poszanowania godności właściwej osobie ludzkiej. Kształtując umiejętności zawodowe, w pracy pedagogicznej nauczyciele kierują się zdaniem wypowiedzianym przez profesora, które jest myślą przewodnią zapisaną w misji szkoły – „Zawód jest piękny, gdy o godności swych czynów zawsze pamięta i gdy pamięta jednocześnie o człowieczeństwie”.

W związku z decyzją MIPS o zakończeniu kształcenia pracowników socjalnych na poziomie policealnym, szkoła w 2005 r. podjęła starania o utworzenie Kolegium Pracowników Służb Społecznych (na podstawie Dz. U. nr 62 z dn. 18.04.2005 r., poz. 555). Opracowana została pełna dokumentacja programowa. Dokumentacja ta została oceniona pozytywnie i zatwierdzona do realizacji, a szkoła uzyskała pozwolenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na uruchomienie Kolegium i kształcenie w zakresie studiów licencjackich (od 1 października 2006 r. w systemie stacjonarnym i zaocznym). Patronat dydaktyczny nad kształceniem w Kolegium objął UMCS w Lublinie, gdzie część naszych absolwentów kontynuowała naukę na studiach magisterskich.

Obecnie szkoła nieustannie dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymogów rynku pracy i społecznego zapotrzebowania. W ciągu ostatnich lat wznowiono kształcenie na kierunkach medycznych, podtrzymując tym samym wieloletnią tradycję tej placówki. Uruchomiono kształcenie policealne na kierunku: „opiekun medyczny” (2008 r.), „ratownik medyczny” (2009 r.), „technik farmaceutyczny” (2010 r.), „opiekun osoby starszej” (2011 r.), „technik sterylizacji medycznej” (2013). Od roku szkolnego 2014/2015 w strukturach szkoły funkcjonuje także Centrum Kształcenia Ustawicznego oferujące kursy kwalifikacyjne tj. florysta czy archiwista.

W ostatnich kilku latach Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Stworzono nową pracownię informatyczną, powiększono księgozbiór biblioteki oraz dokonano remontu i modernizacji kilku sal wykładowych, korytarzy i klatek schodowych. Było to możliwe dzięki ogromnej przychylności i życzliwości organu prowadzącego, którym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz zaangażowaniu kadry pedagogicznej podejmującej nowe wyzwania zawodowe.

Skip to content