Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Pracownik socjalny

w KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

pod opieką naukowo-dydaktyczną UJK w Kielcach

Czas trwania nauki: 3 lata / 6 semestrów

Krótki opis kierunku

Pracownik socjalny (ang. social worker) – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej. Ma on integrować swoje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań opiekuńczych oraz stosowanie profilaktyki opiekuńczej, której zadaniem jest uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Powinien on zadbać o zapewnienie swoim podopiecznym podstawowych warunków do życia poprzez pomoc finansową, rzeczową i psychiczną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz pomóc w uzyskaniu pracy.


Specyfika zawodu

Praca pracownika socjalnego polega na opiekowaniu się ludźmi (np. w szpitalu), na pomocy i udzielaniu rad (np. bezrobotnym, bezdomnym, rodzinom patologicznym), oraz na współpracy z różnego rodzaju instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Pracownik socjalny pracuje zarówno w biurze czy domu pomocy społecznej jak i bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby, którą się zajmuje.


Osoba pracująca w tej grupie zawodowej posiada wiedzę z zakresu:

 • socjologii (analiza i ocena zjawisk)
 • pedagogiki (np. wpływ na zmianę sytuacji życiowej rodziny lub grupy)
 • psychologii (np. interwencja socjalna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkomanom)
 • podstaw medycyny
 • prawa

Perspektywy pracy w zawodzie pracownika socjalnego:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • domy pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • środowiskowe domy samopomocy
 • ośrodki wsparcia dziennego
 • ośrodki pieczy zastępczej
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
 • centra interwencji kryzysowej
 • ośrodki wsparcia dla bezdomnych
 • mieszkania chronione
 • wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich
 • regionalne ośrodki polityki społecznej urzędów marszałkowskich
 • zespoły leczenia środowiskowego
 • centra zdrowia psychicznego
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • hospicja
 • szpitale
 • organizacje pozarządowe

Wymagane dokumenty:

1. Podanie
2. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
3. Dwa zdjęcia (do legitymacji i indeksu)
4. Świadectwo dojrzałości

 

Skip to content