Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Technik elektroradiolog

 

Technik elektroradiolog pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, a także zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych.

W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).

Ciągły rozwój techniki, medycyny, a przede wszystkim zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała ludzkiego, czy też terapii, czyni ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym, dając szeroki wachlarz możliwości i elastyczności zatrudnienia.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Technik elektroradiolog trwa 2,5 roku (5 semestrów)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia słuchaczom zdobycie dyplomu Technika masażysty bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia lub studiów
 • absolwenci kierunku Technik elektroradiolog otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prawo wykonywania zawodu Technika elektroradiologa


Program nauczania do zawodu Technik elektroradiolog

 • Wychowanie fizyczne
 • Zarys psychologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy w elektroradiologii
 • Język migowy
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Elektroradiologia
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii

Podejmując kształcenie słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obsługi aparatury elektromedycznej
 • wykonywania określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
 • wykonywania określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
 • współdziałania w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce
 • prowadzenia zlecanej przez lekarza radioterapii
 • troski o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach w małych grupach pod nadzorem doświadczonych nauczycieli.

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w szpitalach ogólnych i specjalistycznych, pracowniach rentgenowskich (RTG), pracowniach tomografii komputerowej (TK), pracowniach angiografii/radiologii interwencyjnej i innych. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę lub staż zawodowy w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus +


Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach rezonansu magnetycznego (MR)
 • salach operacyjnych kardiochirurgii, ortopedii, szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakładach radioterapii
 • pracowniach rentgenowskich (RTG), pracowniach tomografii komputerowej (TK), pracowniach angiografii/ radiologii interwencyjnej
 • pracowniach: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
 • pracowniach hemodynamiki/kardioangiografii, pracowniach elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników
 • pracowniach diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczyniowych
 • pracowniach elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, ultrasonografii, elektroencefalografii, diagnostyki oddechowej
 • zakładach medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Skip to content