Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 124.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
„ABC Bezpiecznej Pracy
Anna Rubinkiewicz” ul. Puscha 11/33 25-635 Kielce
e-mail: abcorodo@op.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze edukacyjnym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Skip to content