Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Europejski Plan Rozwoju Szkoły na lata 2015-2020

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA LATA 2015 – 2020
 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły został opracowany w celu kontynuacji dotychczasowych działań kadry oraz słuchaczy w zakresie międzynarodowej aktywności, przejawiającej się przede wszystkim udziałem w projektach europejskich oraz dążeniem do stania się częścią większej społeczności europejskiej. Program ten jest traktowany jako punkt wyjściowy dla dalszego rozwoju placówki, zarówno w wymiarze dotyczącym uczniów oraz nauczycieli, jak i tym związanym ze środowiskiem lokalnym oraz placówkami powiązanymi i współpracującymi z CKZiU (placówki edukacyjne i opiekuńcze w kraju i za granicą). Dodatkowo, obejmując swym zakresem większą ilość kadry oraz słuchaczy, a także kładąc nacisk na zwiększenie dotychczasowych efektów międzynarodowych działań, niniejszy Plan ma za zadanie zainspirować pracowników, uczniów i środowisko lokalne do działań w wymiarze europejskim.

Międzynarodową aktywność Szkoły zainicjował wyjazd grupy słuchaczy wraz z opiekunami do Drezna w 2014 roku. W ramach programu Leonardo da Vinci słuchacze kierunków „ratownik medyczny” i „ opiekun medyczny” realizowali trzytygodniowe staże zawodowe odpowiednio w instytucjach ratownictwa medycznego i drogowego, oraz jako opiekunowie w ośrodku pielęgnacyjno – opiekuńczym. Projekt nosił nazwę „Doświadczenie zawodowe szansą na sukces”, a współorganizatorem i gospodarzem zagranicznych staży dla naszych słuchaczy była niemiecka firma szkoleniowa WBS Training AG, która później współpracowała z naszą szkołą przez kolejne kilka lat. Pozytywna  ocena odbytego stażu propagowana przez uczestników spowodowała chęć kontynuowania nabytych doświadczeń i rozszerzania możliwości wyjazdów  dla słuchaczy innych kierunków prowadzonych  w Centrum.

W celu realizacji kluczowych idei niniejszego Programu, w roku 2015 w CKZiU  powstał interdyscyplinarny zespól „Otwarta Europa”, którego celem było rozwijanie międzynarodowej współpracy  w zakresie kształcenia zawodowego. W skład zespołu weszli nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz słuchacze z różnych kierunków kształcenia. Zespół zdiagnozował potrzeby słuchaczy i szkoły w zakresie mobilności, ustalił kierunki kształcenia przewidziane do aplikowania o staże, a także opracował  szczegółowe kryteria naboru słuchaczy. W ramach pracy nad kolejnym programem międzynarodowym, zespół „Otwarta Europa” zapoznał  się z kluczowymi zagadnieniami strategii Europa 2020, założeniami reformy szkolnictwa, systemem walidacji umiejętności nabytych przez uczniów w sposób nieformalny, w tym poza granicami kraju, oraz określił potrzeby szkoły, stosując następujące narzędzia:

-analiza istniejącej sytuacji,

-analiza wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej,

-analiza egzaminów  zawodowych ,

-wyniki wewnątrzszkolnego mierzenia jakości w różnych obszarach,

– współpraca z rynkiem pracy i potencjalnymi pracodawcami,

-współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami kształcenia,

-określenie mocnych i słabych stron placówki.

Aby dalej umożliwić słuchaczom zdobywanie wiedzy w warunkach międzynarodowych, opracowano następujące cele przyświecające stworzeniu niniejszego Programu:

– diagnoza obecnego stanu rzeczy  oraz określenie obszarów wymagających poprawy,

– wyznaczenie celów dotyczących dalszego rozwoju szkoły,

– objęcie działaniami większej ilości słuchaczy i nauczycieli,

– dostosowanie form i treści nauczanych w Szkole do europejskich standardów,

– wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych,

– wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania,

– przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno – zawodowej w kraju lub za granicą w środowisku międzynarodowym,

– rozwój europejskiej współpracy szkoły,

– promocja wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

W odniesieniu do realizacji wyżej wymienionych celów, podjęto następujące działania szczegółowe:

Dokonując wielopoziomowej analizy pracy szkoły, określono mocne strony Szkoły, wśród których znalazły się następujące elementy: wysoki wskaźnik EWD czyniący naszą szkołę szkołą sukcesu, oraz wysokie wyniki z zewnętrznych egzaminów zawodowych. Od czasu powstania w 1961 r. Szkoła jest stale w awangardzie szkół  społeczno – medycznych i z determinacją pracuje na potwierdzenie swojej reputacji, jednocześnie elastycznie dostosowując się do wymogów rynku pracy poprzez wprowadzanie do oferty nowych kierunków i kwalifikacji. Czynnikiem podnoszenia jakości pracy szkoły jest wymiana wiedzy i doświadczenia z różnymi instytucjami w naszym regionie. Nasi nauczyciele stale uczestniczą w różnych kursach oraz warsztatach, na bieżąco podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Kilku nauczycieli przedmiotów zawodowych stale współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, który jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Nasi nauczyciele korzystają z opracowań ORE, ale również tworzą je, podejmując pracę w branżowych komisjach, gdyż jednym z zadań Ośrodka jest współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami zagranicznymi. Duża część nauczycieli aktywnie współpracuje z Okręgową oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów zawodowych. Nauczyciele pełnią funkcje egzaminatorów, są również autorami i recenzentami zadań egzaminacyjnych. Ze względu na zaufanie jakim cieszy się nasza Szkoła, często przeprowadzana jest tutaj standaryzacja tych zadań.

Szkoła kładzie nacisk na kształcenie umiejętności podstawowych (basic skills), a także realizację kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych, a szczególnie na wykorzystanie umiejętności i wiedzy w nowych sytuacjach. W ramach realizacji programu nauczania wszyscy słuchacze realizują praktykę zawodową w rzeczywistych warunkach pracy, czyli u pracodawców, na podstawie umów zawieranych przez szkołę. W niektórych zawodach również część zajęć praktycznych odbywa się w zakładach pracy. Opiekunami praktyk są specjaliści zatrudnieni w instytucji przyjmującej, odpowiednio przygotowani do pracy z uczniami. Szkoła oraz nauczyciele (na spotkaniach Rady Pedagogicznej) otrzymują  informację zwrotną od pracodawców: ocenę pracy uczniów, ocenę przygotowania merytorycznego i organizacyjnego uczniów do wykonywania zadań w warunkach zakładu pracy. Na bieżąco realizowana jest współpraca z lokalnymi firmami, związanymi branżowo z kierunkami kształcenia w szkole, m.in. z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej i Starachowicach, aptekami ogólnodostępnymi „Na  Zachodnim„ i „Przy Placu”, salonami kosmetycznymi, gabinetami rehabilitacji i masażu oraz wieloma instytucjami z obszaru pomocy społecznej, które czynnie uczestniczą w kształceniu słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych (zawód – pracownik socjalny). Organizowane są również wizyty studyjne u pracodawców.  Nasi nauczycie współpracują również z doradcami zawodowymi m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy, i na bieżąco monitorują rynek pracy pod kątem właściwego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Podczas analizy wskazano także na obszary działania wymagające poprawy. Są to m.in. umiejętność zarządzania, umiejętności i kwalifikacje pracowników, metody nauczania i uczenia się, absencja szkolna, a szczególnie praca z uczniem zagrożonym przedwczesnym opuszczeniem szkoły. Bazując na tychże obszarach, określono potrzeby i cele szkoły w relacji z celami strategii EUROPA 2020 (zakłada ona osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie „inteligentny” − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje).

W związku z powyższym, celem CKZiU  na lata 2015-2020 jest przede wszystkim podniesienie poziomu jakości nauczania poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wiąże się z tym dalszy udział nauczycieli przedmiotów zawodowych w kursach międzynarodowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajęciach praktycznych, udział nauczycieli języków obcych w kursach metodycznych, nauka języka i doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli innych przedmiotów – kursy językowe w Polsce i Europie, oraz udział nauczycieli zainteresowanych problemem zbyt wczesnego porzucania szkoły przez uczniów w kursie w ramach projektu mobilności kadry pedagogicznej.

Dodatkowo, za ważne uznano nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez cyfryzację Centrum (zapewnienie dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu wszystkim nauczycielom i uczniom w celu wykorzystania go głównie podczas zajęć dydaktycznych dla ich urozmaicenia i uatrakcyjnienia; wykorzystywanie platform e-learningowych oraz e-Twinningu w kontaktach z partnerami z zagranicy itp.), a także „unię nowoczesności” – modyfikację i doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, pracowni językowych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku.

W związku z zapobieganiem niepowodzeniom szkolnym, w tym przerywaniu edukacji przez słuchaczy CKZiU,  zdecydowano o przeprowadzeniu właściwej analizy przyczyn absencji prowadzącej często do porzucenia szkoły przez uczniów. Analiza ta wykazała, że istotnym czynnikiem motywującym uczniów do kontynuowania nauki jest właściwa praca wychowawcza nauczyciela (wspomagana szkoleniami dotyczącymi problemu) oraz indywidualizacja podejścia do słuchacza sprawiającego problemy (słabe wyniki w nauce, problemy osobiste, utrata zainteresowania kontynuacją nauki po podjęciu pracy kolidującej z obowiązkami szkolnymi). Na bazie wyników analiz postanowiono stwarzać słuchaczom perspektywy będące motywacją do kontynuowania nauki i uczęszczania do szkoły. W tym zakresie pomocnym okazała się analiza rynku pracy i współpraca z zakładami pracy w Polsce i Europie, dostosowanie programów nauczania i kierunków kształcenia do potrzeb rynku, gwarancja zatrudnienia dla absolwentów Szkoły w relacji z celem strategii EUROPA 2020 o ograniczeniu bezrobocia wśród ludzi młodych, współpraca z uczelniami ułatwiająca i umożliwiająca kontynuację nauki w Polsce i Europie, współpraca międzynarodowa – mobilność słuchaczy (zawodowa – udział młodzieży w stażach zawodowych w krajach Unii Europejskiej – otoczenie opieką i stworzenie szansy rozwoju dla najlepszych uczniów, projekty mobilności dla słuchaczy  realizowane w partnerstwie z firma edukacyjną Sistema Turismo s.r.l w różnych krajach Europy, pozwalające  na zdobycie nowych umiejętności i certyfikatów; oraz językowa – udział słuchaczy w kursach językowych w krajach Unii Europejskiej). Dokonano także walidacji umiejętności uczniów.

W zakresie europejskiej współpracy szkoły, przygotowania uczniów do dalszej drogi edukacyjno – zawodowej w kraju lub za granicą w środowisku międzynarodowym, a także promocji wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym, w  ramach programu „Leonardo da Vinci” we współpracy z WBS, w roku 2015 w stażach zawodowych w ramach projektu pod nazwą  „ Uczę się – pracuję – poznaję” uczestniczyła kolejna grupa słuchaczy z kierunków „technik farmaceutyczny” i „opiekun medyczny”.

Obok staży i praktyk słuchaczy, realizowano także projekt doskonalenia kadry pedagogicznej, który miał na celu opracowanie efektów kształcenia w wymiarze międzynarodowym dla kierunków opiekuńczych. Projekt ten, pod nazwą „Care4mobility”, realizowany był w partnerstwie z pięcioma innymi krajami w ramach programu Erasmus+, i zakładał poznanie specyfiki kształcenia w zawodach opiekuńczych w sześciu krajach europejskich, oraz uzgodnienie wspólnych efektów kształcenia. Podsumowaniem projektu były staże słuchaczy, które stanowiły weryfikację działań międzynarodowego zespołu nauczycieli. Projekt realizowano w latach 2017 – 18. Uczestniczyło w nim dwóch naszych nauczycieli i dziesięcioosobowa grupa słuchaczy z kierunku „opiekun medyczny”. Nauczyciele odbyli spotkania i wizyty studyjne w Niemczech, Turcji, Holandii, we Włoszech oraz na Litwie. CKZiU w Skarżysku – Kamiennej było również gospodarzem jednego trzydniowego spotkania warsztatowego dla gości z w/w krajów, natomiast słuchacze Centrum odbyli staż zawodowy we włoskim Bergamo.

Kolejnym działaniem mającym na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, realizowanym w latach 2017 – 18 był udział CKZiU w projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”.  Projekt realizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet 8. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, poddziałanie 8.5.1. Celem tego projektu było zwiększenie atrakcyjności oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim,  a także podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do wymogów zatrudnienia. Słuchacze kierunku „terapeuta zajęciowy”, którzy uczestniczyli w projekcie, odbywali dodatkowe płatne praktyki zawodowe u pracodawców, zdobywali umiejętności kończąc dodatkowe kursy (np. bukieciarstwo i florystyka), a także doskonalili swoje kompetencje informatyczne i językowe. Program ten zakładał także doskonalenie nauczycieli uczących na wyżej wymienionym kierunku. I tak, dwóch nauczycieli odbyło dwutygodniowe wakacyjne staże zawodowe w instytucji zbieżnej z kierunkiem kształcenia (w tym wypadku był to Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej) oraz uczestniczyło w doskonalących warsztatach i szkoleniach branżowych oraz tych z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia dualnego i inteligentnych specjalizacji. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w wizytach studyjnych poznając programy, organizację i zasady prowadzenia kształcenia zawodowego w Szwajcarii i na Łotwie. Dało im to możliwość zweryfikowania zakresu i sposobu kształcenia zawodowego w szkole z uwzględnieniem potrzeb rynku. Dzięki uczestnictwu w programie „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” CKZiU wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt i wyposażenie pracowni przedmiotowych (m.in. sprzęt i materiały do pracowni arteterapii, sprzęt IT, wyposażenie pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego oraz  całościowe wyposażenie pracowni językowej). Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zostali zapoznani z możliwościami, jakie słuchaczom i nauczycielom daje wyjście poza ramy szkoły i skorzystanie  z innych metod szkolenia zawodowego, w tym zagranicznych.

Obecnie złożono aplikację na nowy projekt (staże dla kierunku „opiekun medyczny”) w ramach  programu Erasmus+, który to projekt znalazł się na liście rezerwowej. Centrum w kolejnych latach nadal będzie aplikowało do programów europejskich, ponieważ dają one duże możliwości rozwoju zawodowego i osobistego naszym słuchaczom. Planuje się zorganizowanie staży zagranicznych także dla innych kierunków. Podjęto też rozmowy z partnerem włoskim w celu organizacji stażu dla kierunku „pracownik socjalny”.

Zakłada się, że dzięki planowanym działaniom szkoły jako placówki oświatowej będzie ona w lepszy i bardziej innowacyjny sposób działała na rzecz swoich grup docelowych, którymi są: uczniowie, nauczyciele i środowisko lokalne. Realizacja atrakcyjnych projektów europejskich dostosowanych do potrzeb nauczycieli i uczniów oraz spełniających oczekiwania środowiska lokalnego, przyczyni się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, wpłynie na zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym (m.in. potencjalnymi pracodawcami absolwentów szkoły i innymi szkołami) oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności naszych słuchaczy na rynku pracy poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych.

Aktualizacja Planu: 21.01.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content