Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.

> Aktualnie prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w następujących zawodach:

Zawód: Technik archiwista
Kwalifikacja:
A.63 Organizacja i prowadzenie archwium
A.64 Opracowanie materiałów archwiwalnych

Zawód: Technik usług kosmetycznych
Kwalifikacja:
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Zawód: Technik rachunkowości
Kwalifikacja:
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zawód: Technik analityk
Kwalifikacja:
A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych

Zawód: Florysta
Kwalifikacja:
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

> W CKU istnieje również możliwość uruchomienia kursów umiejętności zawodowych (KUZ),  kursów kompetencji ogólnych (KKO) i innych kursów doskonalących umiejętności zawodowe, które zgodnie z § 34 punkt 1 Rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, mogą być płatne.

Skip to content