Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Specjalizacja II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 

Na podstawie zgody DPS-VI.4123.4.8.2023MJ Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej szkolenia w zakresie specjalizacji II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach dwóch specjalności:

-praca socjalna z osobami starszymi

-praca socjalna ze społecznością lokalną

 

Ogłaszamy nabór na specjalizację II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 

Adresaci szkolenia:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358)  warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

4) ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

5) zdanie egzaminu przed Komisją.

  1. Wymóg posiadania specjalizacji I-go stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły:

1) studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

2) studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

3) studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

4) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o  specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

  1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w pkt.1- 5

 

Program szkolenia:

Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin :

1) w zakresie przygotowania ogólnego:

projekt socjalny,  kategorie problemów społecznych oraz osób i grup korzystających z pomocy społeczne, mediacje i negocjacje,  metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej, warsztat superwizji w pracy socjalnej,  stres i wypalenie zawodowe,  lokalna polityka społeczna publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR), polityka społeczna w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej, specyfika pracy socjalnej i bezpieczeństwo pracowników socjalnych w dobie różnego rodzaju kryzysów i zagrożeń, w tym w okresie pandemii i klęsk żywiołowych, budowanie lokalnej sieci wsparcia w tym współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, warsztat współpracy w zespole zadaniowym .

Łącznie 180 godzin.

2)  w zakresie przygotowania specjalistycznego do wyboru są dwie specjalności:

  • praca socjalna z osobami starszymi – 140 godzin
  • praca socjalna ze społecznością lokalną –140 godzin.

 

Absolwenci szkolenia: otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Czas trwania:

Dwa semestry- 320 godzin

 

Opłaty:
Płatność jednorazowa – 4.000zł., lub w dwóch ratach po -2.000zł.

Nie pobieramy opłat rejestracyjnych.

 

FORMULARZ ZAPISU NA SPECJALIZACJĘ II-GO STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

wplp_post_views_count:
1562
Skip to content