Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

O Centrum

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej powstałe w 2016 roku jest zespołem szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W skład zespołu wchodzi: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Pierwsza ze szkół powstała na bazie Medycznego Studium Zawodowego funkcjonującego od 1961 r. i przygotowującego młodzież do zawodu pielęgniarskiego. Ogółem do końca swojego istnienia (2001 r.) Studium wykształciło ponad 2300 pielęgniarek znajdujących zatrudnienie w placówkach służby zdrowia. Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych powstała w miejsce Studium. Szkoła przygotowuje do zawodów niezbędnych w strukturach medycznych i społecznych. Aktualnie prowadzone kierunki kształcenia to: technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej.

W 2014 r. w skład zespołu zostało włączone nowo powstałe Centrum Kształcenia Ustawicznego, które rozpoczęło nauczanie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach opiekuńczych i usługowych, takich jak: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, florysta.

Centrum jest wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, posiada aktualny księgozbiór biblioteczny, pracownie do doskonalenia umiejętności praktycznych oraz nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Baza dydaktyczna jest ciągle unowocześniana, aktualizowana i dostosowywana do kierunków kształcenia i kwalifikacji. Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształci. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników dla potrzeb pomocy społecznej i służby zdrowia gwarantuje bardzo dobrą jakość nauczania przejawiającą się między innymi wysoką zdawalnością i dobrymi wynikami egzaminów zawodowych oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów. Sukcesy Szkoły to także wynik współpracy z instytucjami będącymi placówkami praktycznej nauki zawodu (szpital, apteki, instytucje pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej).

Odrębną szkołą wchodzącą w struktury Centrum jest Kolegium Pracowników Służb Społecznych funkcjonujące pod patronatem naukowo-dydaktycznym UJK w Kielcach i kształcącym w zawodzie pracownik socjalny.

Zobacz też:

Skip to content