Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Asystent rodziny

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie na asystenta rodziny. Zaufaj profesjonalistom, gdyż posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników służb społecznych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych decyzją Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2013r. nr 6/2013/Ar uzyskało zgodę na prowadzenie szkolenia na asystenta rodziny.

JUŻ DZIŚ SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

ASYSTENT RODZINY

 

Kim jest asystent rodziny?

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcję tzw. asystenta rodziny, Asystent rodziny ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Asystentem rodziny może zostać osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie.

Kandydat na asystenta rodziny powinien również wykazać się odpowiednim doświadczeniem, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Osoba ta powinna legitymować się wykształceniem wyższym na jednym z kierunków:
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub praca socjalna lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, Wykształcenie do  powinno być uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną.
Dodatkowo osoba powinna legitymować się co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.

Od osób z wykształceniem średnim, oczekuje się odbycia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodzin.
Szczegółowy zakres programowy szkoleń na stanowisku asystenta rodziny w zakresie pracy z rodziną zostanie określony w akcie wykonawczym do ustawy.
Asystentem rodziny nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej albo władza rodzicielska została jej zawieszona czy też ograniczona.
Ponadto przy obsadzaniu stanowiska rozpatrywane wino być wypełnianie
obowiązku alimentacyjnego. Kolejną przesłanką do zatrudnienia jest brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Auty bycia asystentem rodziny

Plany rządowe zakładają, każda gmina w Polsce powinna posiadać w swoich strukturach stanowisko asystenta rodziny.
Faktyczne zarobki mogą wynosić blisko 4-6 tyś. zł miesięcznie w zależności od ilości powierzonych rodzin.

Zadania i obowiązki asystenta rodziny:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 5. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 6. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 7. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu oraz podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 8. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców tak, aby ukształtować prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne;
 9. Udzielanie wsparcia dzieciom poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 10. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 11. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 13. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny oraz przekazywanie tej oceny uprawnionym podmiotom.
 14. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 15. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 16. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 17. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami niezbędnymi w pomocy przy wykonywaniu zadań.

Szczegóły dotyczące szkolenia:

Miejsce szkolenia: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Termin szkolenia: cyklicznie zgodnie z zainteresowaniem kandydatów.

Liczba godzin: 245 godzin

Forma szkolenia: zjazdy weekendowe w soboty oraz niedziele

Koszt szkolenia: 2.500 zł

Informacje i zapisy:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 124
tel. 41 25-31-946, fax. 41 25-24-278
e-mail: kontakt@ckziu.pl

Skip to content