Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ckziu.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie)
 • Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu <alt> jednak są one na bieżące uaktualniane.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Latos – dyrektor CKZiU
 • E-mail: kontakt@ckziu.pl
 • Telefon: 412531946

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
 • Adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 • E-mail: sekretariat.EST@sejmik.kielce.pl
 • Telefon: 41 342-10-31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest  Łukasz Płusa,  www.ckziu.pl, kontakt@ckziu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 412531946. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 124

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Dostęp do wejścia głównego od strony wschodniej zlokalizowany jest na tym samym poziomie co chodnik. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody, nie ma możliwości korzystania z tego wejścia przez osoby niepełnosprawne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W szkole istnieją 2 kondygnacje oraz  piwnica do której prowadzą jedynie schody. Piwnica nie jest udostępniona dla osób postronnych. Parter z korytarzem prowadzącym do szkoły, oraz piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Piętro szkoły nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Brak możliwości dostania się nie pierwsze piętro z uwagi na brak windy dla osób niepełnosprawnych.  

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada wyznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych mimo to z każdego miejsca na parkingu można łatwo dostać się do budynku szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

Skip to content