Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Klauzula informacyjna – pracownik

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej z siedzibą 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Legionów 124. której przedstawicielem jest Dyrektor, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i  seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl Anna Rubinkiewicz Tel. 784 596 357, 602779754
  3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane  w przepisach prawa.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  6. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
  7. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,
  9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody        na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  10. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej z siedzibą 26-110 Skarżysko  – Kamienna, ul. Legionów 124 oraz po tym czasie przez okres wskazany w  przepisach szczególnych.

Dyrektor CKZiU  w Skarżysku – Kamiennej

 

Skip to content