Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Opiekun w domu pomocy społecznej

opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki  i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.

Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga  empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej trwa 2 lata ( 4 semestry)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia słuchaczom zdobycie dyplomu  bez  przerywania dotychczasowego zatrudnienia lub studiów
 • absolwenci kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  prawo wykonywania zawodu


Program nauczania do zawodu Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

Kwalifikacja: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 • Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w domach pomocy społecznej, dziennych środowiskowych domach pomocy społecznej, klubach seniora, oddziałach i przychodniach rehabilitacyjnych . Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę lub staż zawodowy w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.


Perspektywy zatrudnienia

 • dom małego dziecka
 • hospicjum dla dzieci i dorosłych
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • środowiskowy dom samopomocy
 • oddział rehabilitacji w szpitalu

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną.

Dodatkowe umiejętności /dla chętnych chcących poszerzyć kwalifikacje zawodowe/

 • Bezpłatny certyfikowany kurs z zakresu podstaw masażu
 • Bezpłatny certyfikowany kurs z zakresu masażu
Skip to content