Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Nazwa szkolenia: Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs realizujemy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-V.844.9.2018 AB z dnia 7 maja 2018 roku

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 409).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz. U. z 2011 nr 69, poz.368)

Jednostka prowadząca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej

Rodzaj kształcenia: szkolenie

Wymagania wstępne: Osoby mające wykształcenie co najmniej średnie i nie posiadające dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Cel szkolenia

Uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania oraz kompetencji opiekuna w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania szkolenia: 280 godzin( w tym 80 godzin praktyk)

Efekty kształcenia uczestnika

 • uzyska wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, pielęgnacji, opieki, wychowania małego dziecka,
 • zna stadia rozwojowe dziecka i zadania stawiane przed nim, na każdym z etapów rozwoju,
 • umie określić potrzeby dziecka oraz potrafił je zaspakajać,
 • potrafi zidentyfikować czynniki rozwijające i zagrażające rozwojowi dziecku,
 • potrafi opiekować się i pielęgnować dziecko zdrowe i chore,
 • umie odpowiednio wykonać zabiegi pielęgnacyjne,
 • stosuje odpowiednie metody i formy wpływające na rozwój dziecka,
 • potrafi zaplanować i zorganizować zajęcia ruchowe, manipulacyjne, muzyczne, plastyczne dla dzieci pozostających pod jego opieką,
 • potrafi udzielić dziecku pierwszej pomocy,
 • potrafi komunikować się z dzieckiem oraz rodzicami w odpowiedni sposób,
 • umie prowadzić obserwacje dziecka i pomagać w rozwiązywaniu problemów,
 • umie prowadzić dokumentację opieki nad dzieckiem,
 • przestrzega przepisów prawa pracy i BHP,
 • ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie.

Program szkolenia:

Blok I.

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki  – 20 godzin

 1. Adaptacja jako rezultat rozwoju
 2. Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 3. Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 4. Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia

Blok II.

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa- 25 godzin

 1. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 2. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego,psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka.
 3.  Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 4.  Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 5.  Mechanizmy rozwoju dziecka

Blok III. 

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka                  –  120 godzin

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka-zabawy eksploracyjne, muzyczne,rytmiczne, plastyczne i techniczne
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

Blok IV. 

Kompetencje opiekuna dziecka – 35 godzin

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 2. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 5. Emisja głosu

Blok V. 

Praktyka zawodowa – 80 godzin

Zobacz także:

Szkolenie dla dziennego opiekuna
Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

 

Skip to content