Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

26 czerwca 2014 roku w Sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas sesji radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą utworzenia w Skarżysku-Kamiennej Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nowe CKU powstało w strukturach Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, a swoją działalność rozpoczęło od 1 września 2014 r.

>UCHWAŁA Nr XLIV/772/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

Żyjemy w społeczeństwie, w którym tradycyjny podział aktywności edukacyjnej na okres szkolny, zawodowy i emerytalny nie znajduje odzwierciedlenia w dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych. Czasy, w których wyuczony zawód dawał gwarancję zatrudnienia minęły bezpowrotnie. Obecnie pozycja zawodowa jednostki jak i wysokość osiąganych przez nią dochodów są silnie związane nie tylko z poziomem jej wykształcenia, ale również gotowością i chęcią zdobywania nowych kompetencji, umiejętności i wiedzy. Tym samym w rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie odgrywa koncepcja uczenia się przez całe życie i wpisujące się w jej nurt kształcenie ustawiczne.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową tworzoną w celu kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych. Do zadań centrum kształcenia ustawicznego należy:

  1. kształcenie, dokształcanie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  2. organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół i kursów,
  3. doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kształcenia dorosłych,
  4. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
  5. opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy,
  6. współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą,
  7. udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,
  8. współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

CKU powstało w celu uzupełnienia i wzbogacenia dotychczasowej oferty edukacyjnej CKPSS. Do tej pory w skład Centrum wchodziły Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Placówka od lat specjalizuje się w kształceniu w zawodach medycznych, społecznych i opiekuńczych. Jednak dzięki powstaniu CKU oferta edukacyjna szkoły będzie mogła rozszerzyć się o różnorodne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie organizacji i prowadzenia archiwum, wykonywania zabiegów kosmetycznych, zarządzania działaniami ratowniczymi, prowadzenia rachunkowości czy wykonywania badań analitycznych. Ponadto dzięki CKU placówka będzie miała możliwość pozyskiwania środków unijnych na projekty w nowym okresie programowania, czego dotychczas nie mogła robić.

 

Skip to content