Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Zaproszenie do składania ofert – Remont pracowni informatycznej

Przedmiot zapytania

Remont pracowni informatycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zgodnie ze szczegółowym zakresem prac określonych w niniejszym zaproszeniu, przedmiarem robót w branży budowlanej. Dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Centrum w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 124. Dokumentacja może również zostać przesłana elektronicznie na wskazany przez podmiot adres mailowy lub można ją pobrać na końcu zapytania.

Wizja lokalna i informacje dodatkowe

Zainteresowane podmioty są zobowiązane przeprowadzić wizję lokalną obiektu objętego zapytaniem. Dodatkowe informacje techniczne oraz warunki przeprowadzenia wizji można uzyskać w dni robocze w godz. 7-15 (tel. 41 2531-946) lub przez pocztę elektroniczną kontakt@ckziu.pl

Termin realizacji

Planowane rozpoczęcie robót – od 20.07.2020r.

Termin realizacji zadania – max. do 24.08.2020r.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
  2. Kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej (zgodne z otrzymanym przedmiarem).

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Kryteria oceniania ofert

Cena – 100%

Składanie ofert

Ofertę w języku polskim spełniającą warunki określone w zapytaniu należy złożyć listownie bądź mailowo tytułując „Remont pracowni informatycznej  budynku Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej”. Ofertę należy przesłać na adres Centrum, złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać mailowo na adres kontakt@ckziu.pl podpisane skany dokumentów ofertowych lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ofertę można również złożyć za pośrednictwem EPUAP,i wysyłając pismo do CKZiU do dnia  13.07.2020r. do godz. 10.00  Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zniszczone/usunięte z serwera bez otwierania. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Centrum do dnia 13.07.2020 do godz. 10.00. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty  w terminie spoczywa na oferencie.

Związanie ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Postanowienia końcowe

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po otwarciu ofert. Centrum zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte zaproszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia zapytania bez podania przyczyny, odwołania zapytania przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków zapytania określonych w zaproszeniu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

wplp_post_views_count:
504
Skip to content