Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Technik analityk

> Nazwa zawodu – Technik analityk 311103
> Kwalifikacja A.59  – Przygotowanie sprzętu odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
> Kwalifikacja A.60   – Wykonywanie badań analitycznych


Technik analityk
wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych i biochemicznych.


Zadania zawodowe:

 • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych
 • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
 • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
 • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
 • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz
 • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów
 • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej
 • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych


Czas trwania nauki   
8 – 10 miesięcy dla 1 kwalifikacji (w systemie wieczorowym lub weekendowym)

> Nauka jest bezpłatna, szkoła zapewnia praktykę zawodową


Program nauczania

 • Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Podstawy chemii analitycznej
 • Materiałoznawstwo
 • Badania bioanalityczne i środowiskowe
 • Działalność gospodarcza w branży chemicznej
 • Język obcy w praktyce laboratoryjnej
 • Techniki laboratoryjne
 • Analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka
 • Praktyka zawodowa


Perspektywy zatrudnienia

 • laboratoria przemysłowe (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów)
 • laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych)
 • laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery)
 •  laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, toksykologiczne
 • laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)
 • laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych, np. w stacjach SANEPiD)
Skip to content