Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Nazwa szkolenia: Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs realizujemy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-V.844.9.2018 AB z dnia 7 maja 2018 roku

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 409).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz. U. z 2011 nr 69, poz.368)

Jednostka prowadząca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej

Rodzaj kształcenia: szkolenie

Wymagania wstępne: Osoby mające wykształcenie co najmniej średnie i posiadające dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracujące z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Cel szkolenia

Uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania oraz kompetencji opiekuna w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania szkolenia: 80 godzin

Efekty kształcenia uczestnika

 • uzyska wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, pielęgnacji, opieki, wychowania małego dziecka,
 • zna stadia rozwojowe dziecka i zadania stawiane przed nim, na każdym z etapów rozwoju,
 • umie określić potrzeby dziecka oraz potrafił je zaspakajać,
 • potrafi zidentyfikować czynniki rozwijające i zagrażające rozwojowi dziecka,
 • potrafi opiekować się dzieckiem zdrowym i chorym
 • stosuje odpowiednie metody i formy wpływające na rozwój dziecka
 • potrafi zaplanować i zorganizować zajęcia z dzieckiem
 • potrafi komunikować się z dzieckiem oraz rodzicami w odpowiedni sposób
 • umie prowadzić obserwacje dziecka i pomagać w rozwiązywaniu problemów
 • umie prowadzić dokumentację opieki nad dzieckiem także w sposób innowacyjny
 • zna przepisy prawne dotyczące dziecka i rodziny oraz zasady etyki w opiece nad dzieckiem

Program szkolenia:

Blok I. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka  – 60 godzin

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 2. Źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 3. Współczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 4. Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka
 5. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

Blok II.Kompetencje opiekuna dziecka – 20 godzin

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 2. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

Zobacz także:

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
Szkolenie dla dziennego opiekuna

 

Skip to content