Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Szkolenie dla dziennego opiekuna

Nazwa szkolenia: Szkolenie dla dziennego opiekuna 

 

Kurs realizujemy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-V.844.9.2018 AB z dnia 7 maja 2018 roku

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r. poz. 157).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz. U. z 2011 nr 69, poz.368)[/notice]

Jednostka prowadząca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej

Rodzaj kształcenia: kurs/szkolenie

Wymagania wstępne:

Osoby nie posiadające udokumentowanego, co najmniej  rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia  uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem pracy jako opiekun.

Cel szkolenia

Uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania oraz kompetencji opiekuna w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania szkolenia: 160 godzin( w tym 30 godzin praktyk)

Efekty kształcenia uczestnika

 • zna stadia rozwojowe dziecka i zadania stawiane przed nim, na każdym z etapów rozwoju,
 • umie określić potrzeby dziecka oraz potrafił je zaspakajać,
 • potrafi zidentyfikować czynniki rozwijające i zagrażające rozwojowi dziecku,
 • potrafi opiekować się i pielęgnować dziecko zdrowe i chore,
 • umie odpowiednio wykonać zabiegi pielęgnacyjne,
 • stosuje odpowiednie metody i formy wpływające na rozwój dziecka,
 • potrafi zaplanować i zorganizować zajęcia ruchowe, manipulacyjne, muzyczne, plastyczne dla dzieci pozostających pod jego opieką,
 • potrafi udzielić dziecku pierwszej pomocy,
 • potrafi komunikować się z dzieckiem oraz rodzicami w odpowiedni sposób,
 • umie prowadzić obserwacje dziecka i pomagać w rozwiązywaniu problemów,
 • umie prowadzić dokumentację opieki nad dzieckiem,
 • przestrzega przepisów prawa pracy i BHP,
 • ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie.

Program szkolenia:

Blok I

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – 20 godzin

 1. Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka.
 2. Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 3. Mechanizmy rozwoju dziecka
Blok II

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 90 godzin

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
 3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka.
 4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się.
 5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.
 6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
 7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
Blok III

Kompetencje opiekuna dziecka –  20 godzin

 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
 2. Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).
 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Blok IV

Praktyka zawodowa – 30 godzin

Zobacz także:

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Skip to content