Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

COVID-19

Na tej stronie znajdą państwo informacje i aktualności na temat COVID-19 i organizacji pracy szkoły w związku z ogłoszoną pandemią i obostrzeniami w tym zakresie:

14.12.2021

Wyciąg z rozporządzenia

Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum
może zorganizować:
1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo;
2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują
zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Par.3 ust.3

. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 ust. 1, zajęcia są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i § 2 ust. 3–7.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Źródło:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 2301)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000230101.pdf

 

01.09.2021

Wchodzi w życie Zarządzenie nr 7/2021 dyrektora CKZiU ws. zatwierdzenia procedur bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

Pobierz treść zarządzenia >>> [download-attachment id=”4219″ title=”Zarządzenie nr 7/2021″]

28.05.2021

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

Kształcenie zawodowe

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin w tradycyjny sposób, tj. stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.

13.05.2021

Wytyczne MEiN GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30.04.2021

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Od 17 maja br. uczniowie przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym

(50 proc./50 proc.). tzn. 

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole, 
2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, 

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie.

29.04.2021

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej od 15 maja 2021r. szkoły ponadpodstawowe przejdą na tryb hybrydowy, a całkowity powrót do nauczania stacjonarnego dla wszystkich typów szkół ma nastąpić 29 maja 2021r.  Czekamy na wydanie stosownego rozporządzenia w tej sprawie, abyśmy mogli państwu przedstawić konkretne informacje jak będzie wyglądać nauka w najbliższym okresie.

26.04.2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia 2021 dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

16.04.2021

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

 

08.04.2021

Informujemy, że zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 651) nauka zdalna została przedłużona do dnia 18 kwietnia 2021r.

Nadal obowiązuje tryb nauki zdalnej w odniesieniu do zajęć teoretycznych jak i praktycznych. 

29.03.2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku (Dz.U. z 2021r. poz.561) informujemy, że:

  1. Decyzją dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej od 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021r. wprowadza się zdalne nauczanie na zajęciach praktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia.
  2. Przedmiot „Świadczenia farmaceutyczne” na kierunku technik farmaceutyczny będzie również realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

18.03.2021

Informujemy, że nadal obowiązują przepisy dot. praktycznej nauki zawodu tj.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2087) w kwestii dotyczącej praktycznej nauki zawodu tj.

“3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia
z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.”,

„3i. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 3h, mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

3j. Przepisy ust. 3h i 3i stosuje się odpowiednio także do kształcenia praktycznego realizowanego
w ramach kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Gdy pojawią się jakieś zmiany w tym zakresie będziemy informować państwa na bieżąco. 

26.02.2021

Nadal obowiązuje tryb nauki zdalnej w odniesieniu do zajęć teoretycznych do 14 marca 2021r. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

12.02.2021

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Utrzymane zostają również zasady działania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

28.01.2021

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

14.01.2021

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

22.12.2020

Styczniowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się

Szczegółowe informacje na temat egzaminów znajdą państwo TUTAJ

27.11.2020

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021

25.11.2020

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

W związku z powyższym od 30 listopada 2020 wracamy do stacjonarnych zajęć praktycznych na terenie szkoły. 

04.11.2020

Kształcenie zawodowe

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Przywrócenie części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

23.10.2020

Od 24 października 2020r. przechodzimy na tryb nauki zdalnej. 

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu dodatkowej platformy do nauki zdalnej oraz spotkań online.

Słuchacze będą korzystać z platformy Google Classroom oraz Meet. Szczegółowe informacje uzyskają państwo w szkole. 

Szczegółowe informacje otrzymali państwo na swoje skrzynki mailowe.

16.10.2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Więcej informacji TUTAJ>>

12.10.2020

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Więcej informacji TUTAJ>>>

01.09.2020

Od 1 września 2020r. wracamy do nauki stacjonarnej na wszystkich kierunkach kształcenia w reżimie sanitarnym. Szczegółowe informacje zostaną państwu przekazane drogą mailową na skrzynki grupowe. 

12.08.2020

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020r.

Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe – minister podpisał rozporządzenia

04.06.2020

Do 26 czerwca 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

19.05.2020

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

15.05.2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

24.04.2020

Do 26 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

10.04.2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 

09.04.2020

Do 26 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

20.03.2020

Do 10 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Kształcenie na odległość – Regulacje prawne

11.03.2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

UWAGA!!!! Zawieszenie zajęć w szkołach Od 12 marca do 25 marca 2020r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i decyzją MEN zostają zawieszone zajęcia edukacyjne do dnia 25 marca 2020r. Realizacja podstaw programowych będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy edukacyjnej.

Nauczycieli i wykładowców prosimy o logowanie się na platformie edukacyjnej oraz korzystanie z poczty elektronicznej. W razie pytań można kontaktować się mailowo oraz telefonicznie pod nr tel. 412531946

04.03.2020

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Co musisz wiedzieć o koronawirusie – Informacja Ministerstwa Zdrowia

27.02.2020

Skip to content