Main menu

COVID-19

Na tej stronie znajdą państwo informacje i aktualności na temat COVID-19 i organizacji pracy szkoły w związku z ogłoszoną pandemią i obostrzeniami w tym zakresie:

08.04.2021

Informujemy, że zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 651) nauka zdalna została przedłużona do dnia 18 kwietnia 2021r.

Nadal obowiązuje tryb nauki zdalnej w odniesieniu do zajęć teoretycznych jak i praktycznych. 

29.03.2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku (Dz.U. z 2021r. poz.561) informujemy, że:

  1. Decyzją dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej od 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021r. wprowadza się zdalne nauczanie na zajęciach praktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia.
  2. Przedmiot „Świadczenia farmaceutyczne” na kierunku technik farmaceutyczny będzie również realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

18.03.2021

Informujemy, że nadal obowiązują przepisy dot. praktycznej nauki zawodu tj.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2087) w kwestii dotyczącej praktycznej nauki zawodu tj.

“3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia
z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.”,

„3i. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 3h, mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

3j. Przepisy ust. 3h i 3i stosuje się odpowiednio także do kształcenia praktycznego realizowanego
w ramach kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Gdy pojawią się jakieś zmiany w tym zakresie będziemy informować państwa na bieżąco. 

26.02.2021

Nadal obowiązuje tryb nauki zdalnej w odniesieniu do zajęć teoretycznych do 14 marca 2021r. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

12.02.2021

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Utrzymane zostają również zasady działania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

28.01.2021

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

14.01.2021

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

22.12.2020

Styczniowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się

Szczegółowe informacje na temat egzaminów znajdą państwo TUTAJ

27.11.2020

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021

25.11.2020

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

W związku z powyższym od 30 listopada 2020 wracamy do stacjonarnych zajęć praktycznych na terenie szkoły. 

04.11.2020

Kształcenie zawodowe

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Przywrócenie części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy. Zajęcia byłyby realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

23.10.2020

Od 24 października 2020r. przechodzimy na tryb nauki zdalnej. 

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu dodatkowej platformy do nauki zdalnej oraz spotkań online.

Słuchacze będą korzystać z platformy Google Classroom oraz Meet. Szczegółowe informacje uzyskają państwo w szkole. 

Szczegółowe informacje otrzymali państwo na swoje skrzynki mailowe.

16.10.2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Więcej informacji TUTAJ>>

12.10.2020

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Więcej informacji TUTAJ>>>

01.09.2020

Od 1 września 2020r. wracamy do nauki stacjonarnej na wszystkich kierunkach kształcenia w reżimie sanitarnym. Szczegółowe informacje zostaną państwu przekazane drogą mailową na skrzynki grupowe. 

12.08.2020

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020r.

Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe – minister podpisał rozporządzenia

04.06.2020

Do 26 czerwca 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

19.05.2020

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

15.05.2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

24.04.2020

Do 26 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

10.04.2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 

09.04.2020

Do 26 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

20.03.2020

Do 10 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Kształcenie na odległość – Regulacje prawne

11.03.2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

UWAGA!!!! Zawieszenie zajęć w szkołach Od 12 marca do 25 marca 2020r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i decyzją MEN zostają zawieszone zajęcia edukacyjne do dnia 25 marca 2020r. Realizacja podstaw programowych będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy edukacyjnej.

Nauczycieli i wykładowców prosimy o logowanie się na platformie edukacyjnej oraz korzystanie z poczty elektronicznej. W razie pytań można kontaktować się mailowo oraz telefonicznie pod nr tel. 412531946

04.03.2020

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Co musisz wiedzieć o koronawirusie – Informacja Ministerstwa Zdrowia

27.02.2020

Skip to content