Main menu

Asystent rodziny

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej zaprasza wszystkich chętnych
na szkolenie na asystenta rodziny. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników
służb społecznych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych decyzją Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26.03.2013r. nr 6/2013/Ar
uzyskało zgodę na prowadzenie szkolenia na asystenta rodziny.

JUŻ DZIŚ SERDECZENIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

ASYSTENT RODZINY

 

Kim jest asystent rodziny?

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca
na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi
opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy
i powiaty funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych,
ale również w codziennych sprawach.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Asystentem rodziny może zostać osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie,
które wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Osoba ta powinna legitymować się wykształceniem wyższym na jednym z kierunków:
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub praca socjalna lub wykształcenia wyższego
na dowolnym kierunku uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną.
Dodatkowo udokumentować co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Od osób z wykształceniem średnim, oczekuje się odbycia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
i udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodzin. Szczegółowy zakres
programowy szkoleń na stanowisku asystenta rodziny w zakresie pracy z rodziną zostanie określony
w akcie wykonawczym do ustawy.
Asystentem rodziny nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej
albo władza rodzicielska została jej zawieszona czy też ograniczona.
Ponadto przy obsadzaniu stanowiska rozpatrywane wino być wypełnianie
obowiązku alimentacyjnego, przez osoby na które został on nałożony tytułem wykonawczym
pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd. Kolejną przesłanką do zatrudnienia jest brak
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Auty bycia asystentem rodziny

Plany rządowe zakładają, że do 2020 roku każda gmina w Polsce powinna posiadać w swoich strukturach
stanowisko asystenta rodziny. Minimalne wynagrodzenie na tym stanowisku wyniesie 1,4 tyś. zł miesięcznie.
Faktyczne zarobki mogą wynosić nawet 4 tyś. zł miesięcznie w zależności od ilości powierzonych rodzin.

Zadania i obowiązki asystenta rodziny:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Szczegóły dotyczące szkolenia:

Miejsce szkolenia: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej

Termin szkolenia: cyklicznie zgodnie z zainteresowaniem kandydatów.

Liczba godzin: 245 godzin

Forma szkolenia: zjazdy sobotnio – niedzielne

Koszt szkolenia: 1.500 zł

Informacje i zapisy:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 124
tel. 41 25-31-946, fax. 41 25-24-278
e-mail: kontakt@ckziu.pl