Main menu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej jest placówką publiczną podlegająca pod Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W Skład CKZiU wchodzą: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum od lat zajmuje się kształceniem osób dorosłych w zawodach opiekuńczych, społecznych i medycznych.

Aktualne prowadzimy nabór na kierunki:
Szkoła policealna i CKU (bez matury)

Technik farmaceutyczny
Opiekun medyczny
Technik usług kosmetycznych
Technik masażysta
Terapeuta zajęciowy
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Technik elektroradiolog
Asystent osoby niepełnosprawnej

Kolegium Pracowników Służb Społecznych (wymagana matura)

Pracownik socjalny
Asystent rodziny

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA (wyjątek stanowią specjalnie uruchamiane kursy), odbywa się w trzech trybach: dziennym, zaocznym i wieczorowym i trwa od dwóch do czterech semestrów. Nauka kończy się ogólnopolskim egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń, który ukończy naukę w szkole i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształci. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników dla potrzeb pomocy społecznej i służby zdrowia gwarantuje bardzo dobrą jakość nauczania przejawiającą się między innymi wysoką zdawalnością i dobrymi wynikami egzaminów zawodowych oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów. Sukcesy Szkoły to także wynik współpracy z instytucjami będącymi placówkami praktycznej nauki zawodu (szpital, apteki, instytucje pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej).

Działamy i uczymy zgodnie z przesłaniem patrona naszej placówki Prof. dr. Mieczysława J. Michałowicza: Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce (C.K. Norwid).